Fertilitet kvinna

fertilitet kvinna ikon

Vi erbjuder en omfattande provtagning som utvärderar både din fertilitet och din övergripande hälsa. Vårt fertilitetspaket är särskilt utformat för dig som funderar på att skaffa barn eller redan försöker bli gravid och vill försäkra dig om att din kropp är i optimalt skick inför graviditeten.

Genom att ta dessa prover får du en detaljerad bild av din fertilitet och allmänna hälsotillstånd, vilket kan hjälpa dig att ta välgrundade beslut om din familjeplanering och livsstil. Provsvaren kan förväntas inom cirka 7 arbetsdagar, vilket ger dig snabb återkoppling och möjlighet att vidta eventuella åtgärder om det behövs.

Vår målsättning är att ge dig det stöd och den information du behöver för att maximera dina chanser att bli gravid och uppnå en hälsosam graviditet.

Funderar du på att skaffa barn?

Vårt fertilitetspaket är utformat för dig som funderar på att skaffa barn eller redan försöker bli gravid och vill försäkra dig om att din kropp är i optimalt skick. Paketet innefattar tester som kontrollerar olika hormoner som påverkar fertiliteten, ger dig en djupare insikt i din menstruationscykel och äggstockarnas funktion.

Utöver detta inkluderar fertilitetspaketet också tester för att utvärdera din ämnesomsättning genom sköldkörtelfunktionen, B-vitaminstatus, njurfunktionsprov samt ett komplett blodstatus. Det är viktigt att proverna inte tolkas var för sig, utan att de ingår i en helhetsbedömning.

Observera att fertilitetspaketet för kvinnor inte ersätter en fullständig barnlöshetsutredning. Det är avsett som ett komplement för att hjälpa dig att förstå din fertilitet och optimera dina chanser att bli gravid. Samtliga analyser utförs på ett ISO 15189-ackrediterat laboratorium i Sverige, vilket garanterar högsta kvalitet och pålitlighet i resultaten.

tidigt ultraljud

Göteborg

Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Från 1595 kr

Vad ingår i fertilitetspaketet?

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas. ​

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter. ​

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Östradiol är ett kvinnligt könshormon och en form av östrogen. Nivåerna av östradiol skiljer sig beroende på var i din menstruationscykel du befinner dig. Östradiol utsöndras av äggfolliklar i äggstockarna och nivån kan därför användas för att kontrollera funktionen och aktiviteten i äggstockarna.

Prolaktin är ett hormon som har flera funktioner under och efter en graviditet. Prolaktin har i uppgift att blockera utsöndringen av reproduktionshormonerna follikelstimulerande hormon (FSH) och Gonadotropin. Reproduktionshormonerna är viktiga för ägglossning och äggmognad. För höga nivåer av prolaktin hos en icke-gravid kvinna kan därför orsaka barnlöshet, varför man väljer att uppmäta prolaktin i samband med en fertilitetsutredning.  

Progesteron är ett hormon som produceras framför allt av äggstockarna. Det har som roll att hjälpa ett befruktat ägg att inplanteras i livmodern. Progesteron har även i uppgift att förbereda kroppen för en graviditet genom att hjälpa till att göra livmodermiljön mer gynnsam inför graviditeten samt minskar risken för sammandragningar av livmodern i förtid. 

Hos kvinnor har FSH i uppgift att få äggfolliklarna och äggen i äggstockarna att växa. Genom att uppmäta FSH kan man få information om hur äggstockarna fungerar men även få mer förståelse för en kvinnas menstruationscykel. Nivåerna varierar under menstruationscykeln varför det är viktigt att veta var i din cykel du befinner dig. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på att man närmar sig klimakteriet. För låga värden kan tyda på att man inte producerar några ägg. 

Antimülleriskt hormon (AMH) är ett hormon som produceras i äggfolliklarna. AMH har en viktig roll både innan och under en graviditet. Eftersom varje follikel producerar AMH så reflekterar AMH nivån antalet folliklar och därmed ägg som kvinnan har i sina ovarier. Låga värden av AMH kan indikera på svikt i äggstockarna. Notera att AMH inte säger något om äggens kvalitet utan endast ger en indikation på hur många ägg man har i äggstockarna. 

TSH är ett hormon som reglerar sköldkörtelhormonet T4. TSH och T4 går vanligtvis hand i hand och deras nivåer påverkar varandra varför man ofta mäta dessa tillsammans. Vid både för höga och för låga nivåer av sköldkörtelhormon kan fertiliteten påverkas. För låga nivåer kan orsaka förhöjda prolaktinnivåer som i sin tur orsakar ägglossningsproblem. Vid för höga nivåer så ökar risken för missfall.

Folat är ett B-vitamin och har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen. Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret. 

Kreatinin är restprodukt som bildas vid nedbrytning av kreatinfosfat (energireserv i muskler)Kreatinin lämnar kroppen via njurarna ut i urinen. Man använder kreatinin som ett indirekt mått på njurfunktionen. Njurfunktionen speglar kroppens hälsa och är ett grundläggande test som ger mycket information. 

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid. ​

Vanliga orsaker till att det kan vara svårare att bli gravid

Att förstå de potentiella utmaningarna kring fertiliteten är en viktig del av vår verksamhet. Här är några vanliga orsaker till att det kan vara svårt för kvinnan att bli gravid.

Ålder: Kvinnans ålder är en av de mest betydande faktorerna som påverkar fertiliteten. Fertiliteten börjar sjunka gradvis i 20-årsåldern, med en snabbare minskning efter 30-årsåldern och särskilt efter 35 års åldern.

Äggstocksfunktion: Nedsatt äggstocksfunktion, som kan bero på faktorer såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller låg äggreserv, kan göra det svårare att få barn.

Äggledarproblem: Blockerade eller skadade äggledare kan förhindra ägget från att möta spermien, vilket minskar chansen för befruktning.

Endometrios: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Detta kan leda till smärta, inflammation och infertilitet.

Spermieproblem: Män kan också ha fertilitetsproblem, såsom låg spermiekvalitet eller lågt antal spermier, vilket kan göra det svårare att befrukta ägget.

Ovulationsproblem: Oregelbunden eller utebliven ägglossning kan göra det svårare att bli gravid, eftersom det inte finns något ägg att befrukta.

Livsstilsfaktorer: Rökning, alkohol, droger, övervikt, undernäring och stress kan alla påverka fertiliteten negativt.

Underliggande hälsoproblem: Kroniska sjukdomar, såsom diabetes eller sköldkörtelproblem, kan också påverka fertiliteten.

Det finns som du ser många anledningar till kvinnors fertilitet. Vi på Babyscreen är dedikerade till att erbjuda dig den bästa vården och stödet inom fosterdiagnostik och fertilitet. Tveka inte att kontakta oss för mer information och hjälp.

Vanliga frågor och svar

Kvinnans fertilitet börjar generellt att sjunka gradvis redan i 20-årsåldern, men minskningen blir mer påtaglig efter 30 års ålder. Fertiliteten sjunker betydligt snabbare efter 35 års ålder, och minskningen accelererar ytterligare efter 40.

Chansen att bli gravid minskar efter 35 år. Statistiskt sett sjunker sannolikheten för att bli gravid per cykel till cirka 10% för kvinnor över 35 år. Trots minskningen är det fortfarande möjligt för många kvinnor att bli gravida naturligt.

För att utvärdera din fertilitet kan du konsultera en gynekolog eller fertilitetsspecialist. Vi kan hjälpa dig att utföra tester och utvärderingar för att bedöma din fertilitet och din hälsa. Kontakta oss på Babyscreen via vårt formulär eller boka din tid direkt på sidan.

Ja, risken för missfall ökar med kvinnans ålder. Kvinnor under 30 år har en lägre risk för missfall, medan risken ökar för kvinnor över 30 och blir ännu högre för kvinnor över 35 års ålder.

Det blir generellt svårare att bli gravid och få barn när en kvinna närmar sig 30-årsåldern. Fertiliteten minskar gradvis under hela 30-årsåldern och sjunker snabbare efter 35 år. Det är viktigt att notera att individuella variationer finns, och vissa kvinnor kan uppleva en minskning av fertiliteten tidigare eller senare än genomsnittet.