fERTILITETSTEST KVINNOR

Vi erbjuder en utvidgad provtagning som kontrollerar både din fertilitet och din hälsa.

Vårt fertilitetspaket är perfekt för dig som funderar på eller försöker skaffa barn och vill kontrollera hur kroppen mår. 

Svar inom en vecka

Fertilitetstest

Vårt fertilitetspaket är perfekt för dig som funderar på eller försöker skaffa barn och vill kontrollera hur kroppen mår. Proverna i vårt fertilitetspaket ämnar till att dels kontrollera olika hormoner som påverkar fetiliteten, dels prover som ger dig en djupare förståelse kring din menstruationscykel och ovariefunktion (äggstockarnas funktion).

Göteborg

Kyrkogatan 25

Vad ingår i fertilitetspaketet?

Ett komplett blodstatus kommer att tagas för att utesluta olika orsaker som kan påverka blodbilden. Vid vitamin-och mineralbrister är det vanligt att blodvärden påverkas. Detta i sin tur kan påverka fertiliteten och graviditeten. Vid en blodbrist behöver man titta på fler blodvärden för att få en djupare förståelse för vad det är som kan ligga bakom blodbristen.

Följande prover ingår därför i vårt blodstatus:

Hemoglobin är ett protein som finns i våra blodceller och hjälper till att transportera syre till kroppen. Hemoglobin är ett enkelt test som kan speglar hur kroppen mår och även indikera brist av olika slag. Vid lågt hemoglobin påverkas kroppen på många sätt och äggstockarna och ägglossningen är något som kan komma att påverkas. ​

Mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Trombocyter eller blodplättar som de även kallas i dagligt tal är viktiga för blodkoagulationen. Vid bland annat blödarsjukdomar, inflammationer och koagulationssjukdomar ses en påverkan på trombocyter. ​

MCH är ett mått på genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist.

Antalet erytrocyter, röda blodkroppar, i blodet. Om man har för få röda blodkroppar tyder det på att man har blodbrist. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

MCV är ett mått på dom röda blodcellernas medelvolym och hjälper att utvärdera den röda blodkroppens utseende. Detta prov tolkas inte separat utan är en del av bedömningen av blodstatus. Provet används för att utreda bakomliggande orsaker till en eventuell blodbrist. ​

Östradiol är ett kvinnligt könshormon och en form av östrogen. Nivåerna av östradiol skiljer sig beroende på var i din menstruationscykel du befinner dig. Östradiol utsöndras av äggfolliklar i äggstockarna och nivån kan därför användas för att kontrollera funktionen och aktiviteten i äggstockarna.

Prolaktin är ett hormon som har flera funktioner under och efter en graviditet. Prolaktin har i uppgift att blockera utsöndringen av reproduktionshormonerna follikelstimulerande hormon (FSH) och Gonadotropin. Reproduktionshormonerna är viktiga för ägglossning och äggmognad. För höga nivåer av prolaktin hos en icke-gravid kvinna kan därför orsaka barnlöshet, varför man väljer att uppmäta prolaktin i samband med en fertilitetsutredning.  

Progesteron är ett hormon som produceras framför allt av äggstockarna. Det har som roll att hjälpa ett befruktat ägg att inplanteras i livmodern. Progesteron har även i uppgift att förbereda kroppen för en graviditet genom att hjälpa till att göra livmodermiljön mer gynnsam inför graviditeten samt minskar risken för sammandragningar av livmodern i förtid. 

Hos kvinnor har FSH i uppgift att få äggfolliklarna och äggen i äggstockarna att växa. Genom att uppmäta FSH kan man få information om hur äggstockarna fungerar men även få mer förståelse för en kvinnas menstruationscykel. Nivåerna varierar under menstruationscykeln varför det är viktigt att veta var i din cykel du befinner dig. Förhöjda nivåer kan vara ett tecken på att man närmar sig klimakteriet. För låga värden kan tyda på att man inte producerar några ägg. 

Antimülleriskt hormon (AMH) är ett hormon som produceras i äggfolliklarna. AMH har en viktig roll både innan och under en graviditet. Eftersom varje follikel producerar AMH så reflekterar AMH nivån antalet folliklar och därmed ägg som kvinnan har i sina ovarier. Låga värden av AMH kan indikera på svikt i äggstockarna. Notera att AMH inte säger något om äggens kvalitet utan endast ger en indikation på hur många ägg man har i äggstockarna. 

TSH är ett hormon som reglerar sköldkörtelhormonet T4. TSH och T4 går vanligtvis hand i hand och deras nivåer påverkar varandra varför man ofta mäta dessa tillsammans. Vid både för höga och för låga nivåer av sköldkörtelhormon kan fertiliteten påverkas. För låga nivåer kan orsaka förhöjda prolaktinnivåer som i sin tur orsakar ägglossningsproblem. Vid för höga nivåer så ökar risken för missfall.

Folat är ett B-vitamin och har en viktig roll i celldelning och blodbildning i kroppen. Folat är även viktigt för äggens utveckling och kvalitet och har även en påverkan på implantationsprocessen. Folat spelar också en roll i produktionen av mjölk hos gravida mammor samt motverkar födelsedefekter hos fostret. 

Kreatinin är restprodukt som bildas vid nedbrytning av kreatinfosfat (energireserv i muskler)Kreatinin lämnar kroppen via njurarna ut i urinen. Man använder kreatinin som ett indirekt mått på njurfunktionen. Njurfunktionen speglar kroppens hälsa och är ett grundläggande test som ger mycket information. 

Vita blodceller, leukocyter, är en viktig markör för inflammation i kroppen. Inflammationer i äggledare eller livmoder kan påverka fertiliteten. Det är bra att utesluta en inflammatorisk orsak till eventuella svårigheter till att bli gravid. ​

Fertilitetstest

Proverna i vårt fertilitetspaket ämnar till att dels kontrollera olika hormoner som påverkar fetiliteten, dels prover som ger dig en djupare förståelse kring din menstruationscykel och ovariefunktion (äggstockarnas funktion). Ämnesomsättningen via sköldkörteln, B-vitaminstatus, njurfunktionsprov och ett blodstatus ingår också i paketet. 

Det bör nämnas att fertilitet är komplext och att en provtagning hos oss inte utesluter annan orsak till eventuell infertilitet. Många av proverna bör inte tolkas separat utan bör ingå i en sambedömning. Fertilitet kvinna ersätter inte en utredning för barnlöshet. Om ni har haft svårt att bli gravida bör ni kontakta en fertilitetsmottagning. 

Nedan kan du läsa kort om vilka prover som ingår i paketet och varför vi väljer att kontrollera dessa värden. 
Samtliga analyser sker hos ISO 15189-ackrediterat laboratorium i Sverige.